Vacature artistiek directeur | Vacancy artistic director

In november 2019 opent Z33 een volledig vernieuwd tentoonstellingsgebouw waarbij het bestaande gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe tentoonstellingsvleugel ontworpen door de Italiaanse architecte Francesca Torzo. Het ontwerp vervolledigt de begijnhofsite waar de komende jaren ook de masteropleidingen en een internationaal onderzoeksinstituut van de faculteit Architectuur van de Universiteit Hasselt haar intrek zal nemen en waarbij een zeer interessante dynamiek ontstaat op de site rond Z33.

De realisatie van deze nieuwbouw markeert zowel het sluitstuk van een intense, succesvolle pioniersfase o.l.v. artistiek directeur Jan Boelen, als het begin van een heel nieuwe fase met grote ambities waarbij de verworven positie moet verstevigd worden en als springplank dienen voor de erkenning als Vlaamse Kunstinstelling. Vanuit Hasselt en Genk wil Z33 de volgende jaren voor heel Vlaanderen hét internationale referentiepunt en de verbinder zijn voor actuele kunst, design en architectuur.

De Raad van Beheer zoekt een artistiek directeur/directrice die dit nieuwe en vernieuwende hoofdstuk samen met een gedreven team van 25 medewerkers kan schrijven. Bekijk hier de vacature.


Procedure

U dient uw kandidatuur met CV en een nota met een toekomstvisie over de rol van Z33 als kunstencentrum voor Actuele Kunst, Design en Architectuur ten laatste op vrijdag 13 september 2019 te verzenden ter attentie van de voorzitter van de vzw Gilbert Van Baelen via susy.fagard@z33.be.

Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden sollicitaties. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om zichzelf en hun toekomstvisie te presenteren aan een selectiecommissie.

Vragen over de functie en de procedure kunnen gesteld worden via hetzelfde e-mailadres. 

In November 2019, Z33 will open a completely renovated exhibition building where the existing building will be renovated and expanded with a new exhibition wing designed by the Italian architect Francesca Torzo. The design completes the beguinage site where, in the coming years, the Master programmes and an international research institute of the Architecture faculty of Hasselt University will also move in, creating a very interesting dynamic at the site around Z33.

 

The realization of this new building marks both the capstone of an intense, successful pioneering phase, led by artistic director Jan Boelen, and the start of a whole new phase with great ambitions in which the acquired position must be strengthened and serve as a steppingstone for recognition as a Flemish Art Institute. From Hasselt and Genk, Z33 wants to be the international reference point for all of Flanders and the connector for contemporary art, design and architecture in the coming years.

The Board is looking for an artistic director who can write this new and innovative chapter together with a driven team of 25 employees. View the document here.

Procedure

You must send your application with CV and a text essay with a vision about the future role of Z33 as an arts center for Contemporary Art, Design and Architecture by Friday 13 September 2019 at the latest to the attention of the Chairman of the non-profit association Gilbert Van Baelen via susy.fagard@z33.be.

A first selection will be made based on the submitted applications. Selected candidates will be invited to present themselves and their vision for the future to a selection committee.

Questions about the position and the procedure can be asked via the same e-mail address.

Jennifer Van Och