Dear Hunter

2019_DH_Cabinet_018.jpg

Z33 presenteert de Temporal itinerary to – and The accompanying complete incomplete atlas of – Cross-border marvels or astonishments of A(n) un/defined border region: Euregio Meuse-Rhine. De atlas combineert de inzichten en analyses van een onderzoeksproject genaamd Dear Euregio, geïnitieerd door Dear Hunter en uitgevoerd in de Euregio Maas-Rijn tussen 2015 en 2019.

Containers

Door toepassing van cartopologie toe te passen, heeft Dear Hunter in de voorbije jaren vijftien locaties in kaart gebracht in de Euregio Maas-Rijn. De architecten van ‘Dear Hunter’ woonden en werkten tijdens het project Dear Euregio vanuit twee containers in het te onderzoeken gebied. Van daaruit gingen ze op ontdekkingstocht en spraken met bewoners, bezoekers, ondernemers en bestuurders, met als doel om van hen te leren hoe zij met een specifiek thema omgingen.

Kaarten en atlassen

Dit langdurig onderzoek heeft geleid tot vijftien kaarten en/of atlassen, met inzichten en aanbevelingen omtrent verschillende (ruimtelijke) onderwerpen die kenmerkend zijn voor de Euregio Maas-Rijn. De specificiteit en het tijdgebonden karakter van de kaarten betekent automatisch dat de atlas als geheel nooit als zodanig volledig kan zijn. Het moet eerder worden beschouwd als een document dat een dialoog bevordert en dat, meer dan elke andere atlas, een diepgaand en gedetailleerd inzicht biedt in een regio die constant in beweging is.

2019_DH_Cabinet_003.jpg

De ‘Complete Incomplete Atlas’ neemt nu de verzamelde inzichten op vijftien locaties als basis en gaat dieper in op thema's die in meer of mindere mate op alle locaties aanwezig zijn. Door de lokaal verzamelde empirische kennis van verschillende locaties te vergelijken, onthult het waardevolle inzichten. Overeenkomsten en verschillen op (het omgaan met) specifieke thema’s worden zichtbaar en raken soms de kern van de culturele verschillen die een grensoverschrijdende regio zoals de Euregio Maas-Rijn tot een rijk ecosysteem maken: vaak niet ondanks, maar niet omwille van de aanwezigheid van grenzen.

Grenssafari’s

Z33 volgt het project van Dear Hunter reeds sinds de start van hun onderzoek in 2015. Toen stond hun woon- en werkcontainer opgesteld aan de Kanaalkom in Hasselt en naast het stadhuis in Genk. Nadat het duo het idee had opgevat om hun inzichten, verhalen en kennis te vertalen naar kaarten en atlassen, en hiervoor een Euregionale samenwerking op te zetten, was Z33 meteen bereid om dit project te ondersteunen. Het project dat tal van instellingen en beleidsmakers in elf Euregionale gemeenten met elkaar verbonden door zogenaamde ‘Grenssafari’s’, sluit dan ook nauw aan bij de ambitie van Z33 om artistieke projecten tot stand te brengen via multidisciplinaire samenwerkingen in de Euregio Maas-Rijn. 

Dear Hunter is een praktijk van cartopologisch onderzoek en produceert alternatieve kaarten en atlassen door kwalitatief veldwerk.

Wil je meer zien van dit project, klik dan hier.

Colofon

Deze atlas is ontwikkeld door Dear Hunter in het kader van het project ‘Dear Euregio en route’. Het wordt gefinancierd door het People to People-programma van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg V A-programma EMR. Extra financiering en hulp werden verstrekt door de volgende projectpartners: Stadsregio Parkstad Limburg (hoofdpartner), Provincie Limburg, Charlemagne Grenzregion, Gemeente Heerlen, Gemeente Maastricht, Z33 en Neimed.

Z33 is proud to present the Temporal itinerary to – and The accompanying complete incomplete atlas of – Cross-border marvels or astonishments of A(n) un/defined border region: Euregio Meuse-Rhine. It combines the insights and resulting analyses of a research project called Dear Euregio, initiated by Dear Hunter and executed within the Euregio Meuse-Rhine between 2015 and 2019.

Containers

By applying cartopology, Dear Hunter has mapped fifteen locations across the Euregio Meuse-Rhine. On all of these fifteen locations, specific research questions were considered. These led to fifteen maps and/or atlases, revealing insights and tailored recommendations on the various (spatial) topics. The specificity and timebound character of the maps automatically means that the atlas as a whole can never be complete as such. It rather should be regarded as a document that fosters a dialogue and that, more so than any other atlas, offers an in-depth and detailed insight into a region that’s constantly in motion. This binder thus can be filled with a personal selection of maps out of a collection that ideally will change constantly, adapting to the situation in the field.

Fifteen atlases

The Complete Incomplete Atlas takes the insights gathered on fifteen locations as a basis and elaborates on themes that are to a greater or lesser extent present on all of them. By comparing the locally gathered empirical knowledge from various locations, it reveals valuable insights. Similarities and differences on (the dealing with) specific themes appear and sometimes touch upon the very core of the cultural differences that make a cross border region such as the Euregio Meuse-Rhine such a rich ecosystem: often not despite, but because of the presence of borders.

2019_DH_Cabinet_005.jpg

About Dear Hunter

Dear Hunter is a cartopological research practice and produces alternative maps and atlases through qualitative fieldwork. Being a ‘Dear Hunter’, referring to the behaviour and methods of hunters, means that we thoroughly immerse in situations in order to understand them completely, mostly by living and working on-site for relatively long periods of time. Our maps contain local, specific, symbolic and ‘intimate’ knowledge. They offer a complementary perspective on an existing situation and lead to insights applicable within spatial, economic and cultural development.

If you want to see more of this project you can click here.

2019_DH_Cabinet_042.jpg

Colophon

This atlas is developed by Dear Hunter in the framework of the project Dear Euregio en route. It is funded by the People to People program of Interreg V-A Euregio Meuse-Rhine, with the support of the European Regional Development Fund (ERDF) in the framework of the Interreg V A program EMR. Additional funding and assistance were generously provided by the following project partners:

Stadsregio Parkstad Limburg (lead partner), Provincie Limburg, Charlemagne Grenzregion, Gemeente Heerlen, Gemeente Maastricht, Neimed, Z33.

NieuwsRomy Heijne