Dissidence - Quilting Against

010_©KristofVrancken_AyaKawabata.jpg

‘Dissidence - Quilting Against’: deze tentoonstelling is een initiatief van Z33 in samenwerking met MIA-H.

Tien hedendaagse nationale en internationale ontwerpers en kunstenaars stellen verschillende maatschappelijke thema’s zoals milieu, oneerlijke handel en de mode-industrie in vraag vanuit vier verschillende hoeken: historisch, economisch, activistisch en technisch. Geïnspireerd door het Begijnhof en haar eerste bewoners - een van de eerste vrouwenbewegingen uit onze geschiedenis, dissidenten en voorlopers van het feminisme - drukken de ontwerpers zich via quilts kritisch uit en inspireren ze vanuit een alternatieve insteek.

Al in de 14de eeuw oordeelden de begijnen dat ze geen slaafse gehoorzaamheid verschuldigd waren. Het vrijheidsconcept stond voor hen centraal: ze leefden autonoom en organiseerden zich economisch zelfstandig, onder meer door te quilten. Hun quilts waren niet alleen decoratief, maar hadden ook een symbolische betekenis en representeerden bovenal hun persoonlijke mening.

Net zoals de begijnen, zetten de ontwerpers zich in ‘Dissidence - quilting against’ met hun quilts af tegen de overheersende opvattingen in onze maatschappij, onder andere de mode-industrie. Hoewel die industrie snakt naar verduurzaming en heroriëntatie, blijft structurele verandering uit. Verder geven de ontwerpers een nieuwe kijk op de techniek van quilten. Zo is elke quilt een innovatieve, hedendaagse interpretatie die naast de mode-industrie nog heel wat andere thema’s aan de kaak stelt, van politiek, feminisme en individualiteit tot de wetenschap, spiritualiteit en massamedia. Een aantal ontwerpers werken daarvoor samen met mode-incubator MIA-H, dat met zijn maaklaboratorium digitale en ambachtelijke technieken verenigt.

Kortom, een tentoonstelling met een niet mis te verstane boodschap. Een waarin een hoofdrol is weggelegd voor experiment, creativiteit en expressie in textiel. Een warm pleidooi ook om het erfgoed van de Hasseltse begijnen verder te zetten. De laatste tentoonstelling van Z33 in het Hasseltse Begijnhof, want in het najaar van 2019 opent het nieuwe gebouw van Z33, naast het bekende tentoonstellingsgebouw aan de Zuivelmarkt.


9.02 - 26.05.2019
dinsdag - vrijdag: 10u - 17u
zaterdag - zondag: 11u - 18u
Zaterdag en zondag om 15u: gratis rondleiding met toegangsticket.

duoticket expo Wonder Women in het Modemuseum: € 8

We bieden een duoticket aan samen met Modemuseum Hasselt tijdens de looptijd van de expo. Zo kan u van meerdere expo’s genieten aan een verminderd tarief.

Curator
Ronald Clays

Grafische vormgeving
Noortje De la haye

Deelnemers
Pinar & Viola – resident bij MIA-H
Hanne De Wyngaert
Raf Simons
Nienke Hoogvliet
William Ludwig Lutgens – resident bij MIA-H – i.s.m. FLACC.
Bettie Boersma
Charlotte Maëva Perret – resident bij MIA-H
Shayli Harrison
Aya Kawabata – resident bij MIA-H
Navine G. Khan-Dossos – resident bij MIA-H

NIEUW: Kijkwijzer! – voor kids

Onze tentoonstellingen bieden voor ieder wat wils. Daarom ontwikkelden wij een Kijkwijzer met enkele opdrachtjes als een kinderparcours doorheen de expo’s. De jongste bezoekers maken kennis met de expo’s op een spelende en creatieve manier.

Leer en speel, kleine ontdekkers, want we hebben jou er ook graag bij!

'Dissidence - Quilting Against': this exhibition is an initiative of Z33 in collaboration with MIA-H.

Ten contemporary national and international designers and artists examine various social themes such as the environment, unfair trade and the fashion industry from four different perspectives: historical, economic, activist and technical. Inspired by the Beguinage and its first inhabitants – one of the earliest women’s movements in history, dissidents and pre-wave feminists – the designers express themselves critically through quilts and take inspiration from alternative approaches.

Already in the 14th century the beguines rebelled against the idea of servile obedience. The concept of freedom was central: they lived autonomously and earned their own living, among other things through quilting. Their quilts were not only decorative, but also had a symbolic meaning and above all represented their personal opinion.

In ‘Dissidence - Quilting Against’, like the beguines, the designers use their quilts to call into question prevailing views in our society, including those of the fashion industry. While that industry longs for sustainability and reorientation, structural change is not happening. The designers also give a new perspective on the technique of quilting. Each quilt, for example, is an innovative, contemporary interpretation that, in addition to the fashion industry, examines many other themes, from politics, feminism and individuality, to science, spirituality and the mass media. To this end, a number of designers worked together with fashion incubator MIA-H, which unites digital and artisanal techniques with its creative manufacturing lab.

In short, an exhibition with an unmistakable message. One in which a major role is reserved for experimentation, creativity and expression in textile. And a warm plea to continue the heritage of the Hasselt beguines. This will be the last exhibition of Z33 in the Hasselt Beguinage, because end of 2019 the new Z33 building will open next to the well-known exhibition building at Zuivelmarkt.


9.02 - 26.05.2019
Tuesday - Friday: 10 am - 5 pm
Saturday - Sunday: 11 am - 6 pm
Every Saturday and Sunday at 3 pm: free guided tour with admission ticket.

duoticket expo Wonder Women at Modemuseum: € 8

Together with Modemuseum Hasselt, we offer a duoticket which will allow you to visit both exhibitions at a reduced fee.

Curator
Ronald Clays

Graphic design
Noortje De la haye

Participants
Pinar & Viola – resident at MIA-H
Hanne De Wyngaert
Raf Simons
Nienke Hoogvliet
William Ludwig Lutgens – resident at MIA-H – in collaboration with FLACC.
Bettie Boersma
Charlotte Maëva Perret – resident at MIA-H
Shayli Harrison
Aya Kawabata – resident at MIA-H
Navine G. Khan-Dossos – resident at MIA-H


Sophie Meers