Announcement jury members FORMAT 2019

z33 open call 1000x667 300 dpi.jpg

FORMAT is het nieuwe traject voor beloftevol ontwerp- en architectuurtalent van Z33. Ondertussen zijn de 15 juryleden bekend die de kandidaturen zullen beoordelen. In totaal zullen maximum tien deelnemers geselecteerd worden voor het intensieve begeleidingstraject van een jaar.

De deadline voor FORMAT 2019 is 30 september 2018

 

Jan Boelen is artistiek directeur van Z33, Huis voor Actuele Kunst in Hasselt, artistiek directeur van Atelier LUMA, een experimenteel laboratorium voor design in het Franse Arles en curator van de vierde Istanbul Design Biënniale in Turkije. Hij staat tevens aan het hoofd van de masteropleiding Social Design aan de Design Academy in Eindhoven.

 

Teis De Greve is ontwerper & softwareontwikkelaar bij de POST—OFFICE werkgroep in Rotterdam. Hij studeerde Interaction Design aan LUCA School of Arts in Genk en werd laureaat van Toegepast 21. Zijn werk onderzoekt onze relatie met technologie.

 

Siegrid Demyttenaere is medeoprichter, mederedacteur en artistiek directeur van DAMn° magazine en eigenaar van communicatiebureau Waterproof. Onlangs richtte ze ook FonsAndré mee op, een creatief verblijf in het zuiden van Frankrijk. Ze geeft les aan de HOGENT School of Arts, maakt deel uit van meerdere jury’s en werkt als organisator en curator van tentoonstellingen.

 

Roel De Ridder is architect en lesgever aan de faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt en de faculteit Architectuur van de KU Leuven. Zijn interessegebieden zijn architectuurtheorie, publieke ruimte, parochiekerken, de maatschappelijke impact en mogelijkheden van architectuur en ruimtelijke ordening in het algemeen. Sinds 2012 is hij artistiek directeur van Architectuurwijzer vzw. 

 

Christophe De Schauvre is medeoprichter van creatief bureau Comosie en copywriter. Hij werkte jarenlang als freelance designjournalist voor magazines en blogs. Nu is hij een van de drijvende krachten achter de katalysator Wanderful.design.

 

Petrus Kemme is medewerker publicaties, lezingen en symposia bij het Vlaams Architectuurinstituut. Hij studeerde burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent, met als afstudeerrichting stadsontwerp en architectuur.

 

Katrien Laporte is directeur van het Design Museum in Gent, het enige museum in Vlaanderen met een belangrijke designcollectie.  Ze is lid van netwerken, zoals het Museumoverleg Vlaanderen, Applied Arts and Design en MUSCON. Ze zetelt in diverse jury’s en adviescommissies.

 

Bie Luyssaert is Communications Manager Design voor Flanders DC. In 1999 startte ze met het promoten van Vlaams design bij Design Vlaanderen, dat later onderdeel werd van Flanders DC. Naast de promotie van de Henry van de Velde Awards en beursdeelnames aan Maison&Objet of Milan Design Week, geeft ze advies aan ontwerpers en creatieve ondernemers.  

 

Giovanna Massoni is een Italiaanse freelance kunst- en designjournalist, curator en onafhankelijk designconsultant. Ze werkt sinds 2006 samen met Belgische instituten voor het organiseren, communiceren en cureren van collectieve tentoonstellingen tijdens de Designweek in Milaan en de Internationale Designbiënnale in Saint-Étienne. Sinds 2011 is ze ook artistiek directeur van RECIPROCITY Design Luik, de Internationale Designtriënnale voor Sociale Innovatie in Luik.

 

Tim Roerig is curator bij Z33, Huis voor Actuele Kunst in Hasselt. Hij werkte eerder voor het Haus der Kunst in München en de 56e Biënnale van Venetië. Daarnaast is Tim betrokken bij bologna.cc, een kunstinitiatief in Amsterdam dat zich richt op beginnende kunstenaars.

 

Ruth Mariën is dramaturge. Met haar vzw Drift begeleidt ze jonge professionele artiesten op zakelijk, productioneel en artistiek vlak. Daarnaast is ze coördinator van Onderstroom, een multidisciplinair samenwerkingsinitiatief rond artist development in regio Limburg.

 

Fabian Seibert is medeoprichter van Designmetropole Aachen en CHE-vertegenwoordiger voor Creative Hub Euregio, twee netwerken voor creatievelingen. Hij doceert aan de FH Aachen, ontwikkelt productstrategieën voor bedrijven en guerillamarketingprojecten en maatschappelijke designconcepten voor steden als Aken en Moskou. Hij heeft zijn eigen ontwerplabel voor producten, SÜLZKOTLETT, en zal de derde editie van de hello designer-tour organiseren.

 

Liv Vaisberg is een ervaren kunstprofessional die internationaal bekend staat om haar paradigmaverschuivende kunst- en designinitiatieven. Ze is medeoprichter van de kunstbeurs POPPOSITIONS, de designbeurs COLLECTIBLE en het nieuwe A PERFORMANCE AFFAIR, die allemaal gevestigd zijn in Brussel. Ze adviseert verscheidene commerciële en private kunstprojecten over hun algemene strategie, en hun structurele en programmagerelateerde ontwikkeling.

 

Myriam Vanheusden is manager van de MIA.H Mode Incubator Accessoires Hasselt. Daarvoor stond ze mee aan de wieg van de zes van Antwerpen, waarbij haar professioneel parcours alles omvatte  behalve het ontwerpen van een collectie. Daarnaast is ze adviseur voor Adidas fashion group, Shiro Sakai Japan, Raf Simons,…

 

Heleen Van Loon is coördinator van Z33 Talent en begeleidt beloftevolle makers in een duurzaam traject dat aansluit op het aanbod van de kunstopleidingen. Daarnaast geeft ze les bij LUCA School of Arts Genk en is mede-oprichter van The School. Ze werkte mee aan de publicatie We are wanderful (Lannoo, 2016) over 25 jaar design en mode in Limburg.

Volg alles over FORMAT via ...
Instagram
Facebook
LinkedIn  

FORMAT is the new trajectory for Z33’s promising talents in the field of design and architecture. Meanwhile, we know who are the 15 jury members who will be assessing the candidacies. In total, a maximum of 10 participants will be selected for the intensive one-year guidance programme.

The deadline to apply for FORMAT 2019 is 30 September 2018

 

Jan Boelen is artistic director of Z33, House for Contemporary Art in Hasselt, Belgium, artistic director of Atelier LUMA, an experimental laboratory for design in Arles, France, and curator of the 4th Istanbul Design Biennial in Istanbul, Turkey. He holds the position of the head of the Master department Social Design at Design Academy Eindhoven in the Netherlands.

 

Teis De Greve is a designer & software developer at the POST—OFFICE working group in Rotterdam. He studied Interaction Design at the LUCA School of Arts in Genk and was laureate of Toegepast 21. His work investigates our relationship with technology.

 

Siegrid Demyttenaere is the founding partner, co-editor and art director of DAMN° magazine and the owner of the communication office Waterproof. She recently co-founded FonsAndré, a creative residency in the South of France. She teaches in the School of Arts, Ghent, sits on a number of juries, and works as an exhibition organiser & curator.

 

Roel De Ridder is an architect and teacher at the Architecture and Art Faculty at UHasselt and the Faculty of Architecture at KU Leuven. His fields of interest are architectural theory, public space, parish churches, the social impact and possibilities of architecture, and spatial planning in general. He has been the artistic director of Architectuurwijzer vzw since 2012.

 

Christophe De Schauvre is a copywriter and co-founder of creative agency Comosie. For many years he worked as a freelance design journalist for different magazines and blogs. Now he is one of the driving forces behind the catalyst Wanderful.design.

 

Petrus Kemme is a responsible for publications, lectures and symposia at the Vlaams Architectuurinstituut. He studied Civil Engineering-Architecture at Ghent University, with a major in urban design and architecture.

 

Katrien Laporte is the director of the Design Museum in Ghent, the only museum in Flanders with a substantial design collection. She is a member of different networks such as Museumoverleg Vlaanderen, Applied Arts and Design and MUSCON. She serves on various juries and advisory committees.

 

Bie Luyssaert is Communications Manager Design for Flanders DC. In 1999, she started promoting Flemish design at Design Flanders, which would later become a part of Flanders DC. In addition to promoting the Henry van de Velde Awards and participating in fairs such as Maison&Objet or the Milan Design Week, she gives advice to designers and creative entrepreneurs.

 

Giovanna Massoni is an Italian art and design freelance journalist, curator and independent design consultant. Since 2006, she collaborates with Belgian institutions for the organization, communication and curatorship of collective exhibitions during the Milan Design Week and the International Design Biennial of Saint-Etienne. Since 2011, she’s the artistic director of RECIPROCITY Design Liège, the International Triennial of Design for Social Innovation of Liège.

 

Tim Roerig is curator at Z33, House for Contemporary Art, in Hasselt. He previously worked for the Haus der Kunst in Munich and the 56th Venice Biennale. In addition, Tim is involved in bologna.cc, an Amsterdam art initiative focussing on nascent artists.

 

Ruth Mariën is a dramaturge. With her non-profit organisation Drift, she guides young professional artists at a business, production and artistic level. In addition, she is coordinator at Onderstroom, a multidisciplinary collaborative initiative regarding artist development in the Limburg region.

 

Fabian Seibert is co-founder of Designmetropole Aachen and a CHE agent of Creative Hub Euregio, both networks of creative heads. He teaches at FH Aachen, develops product strategies for companies, guerrilla marketing and social design concepts for cities such as Aachen and Moscow. He has his own product design label SÜLZKOTLETT and is organising the third edition of the hello designer tour.

 

Liv Vaisberg is an experienced arts professional known internationally for her paradigms-shifting art and design initiatives. She’s the co-founder of POPPOSITIONS art fair, COLLECTIBLE design fair and the new A PERFORMANCE AFFAR, all based in Brussels. She advises various commercial and private art projects on their overall strategy as well as their structural and programme development.

Myriam Vanheusden is manager of the MIA.H Accessories Fashion Incubator Hasselt. Before that, she was in on the birth of the Antwerp Six, during which time her career path included everything except the designing of a collection. In addition, she is a consultant for the Adidas Fashion Group, Shiro Sakai Japan, Raf Simons ...

Heleen Van Loon is the coordinator of Z33 Talent. She supervises promising creatives on a durable trajectory, in line with the current offer of art education programmes. In addition, she teaches at the LUCA School of Arts Genk and is co-founder of The School. She also contributed to the publication We are wanderful (Lannoo, 2016) about 25 years of design and fashion in Limburg.

Follow FORMAT on ...
Instagram
Facebook
LinkedIn  


NieuwsVeerle Ausloos