Alchorisma: workshop en presentatie

copyright image: Bagus Putra Muljadi. Bentheimer Sandstone. Digital Rocks Portal, 2015

copyright image: Bagus Putra Muljadi. Bentheimer Sandstone. Digital Rocks Portal, 2015

Alchorisma is een verzonnen woord dat verwijst naar relaties tussen algoritmes, charisma, ritme, alchemie en karma. Tijdens deze werksessie wordt gefocust op niet-antropocentrische algoritmes en op het perspectief van bomen, stenen en geesten. Wat betekent het om algoritmes te ontwerpen vanuit een niet-menselijk perspectief? Een diverse groep kunstenaars werkt gedurende één week aan prototypes, codes en digitale kunstwerken. De werksessie wordt afgesloten met een presentatie op zaterdag 8 december.

Algoritmes als startpunt

Algoritmes zijn vervlochten met het alledaagse leven via wiskunde, informatica of machines. Ze zijn vaak onzichtbaar, omdat ze ingebed zijn in broncode, natuurkundige wetten of DNA. Ze zijn erg bepalend en beïnvloeden het samenleven, maar ook rechtsstelsels en economieën. Nochtans is die invloed wederzijds. Ook wij als mens kunnen het gedrag en de richting van een algoritme bepalen.

Multidisciplinaire werksessie

Welke patronen, veranderingen en gedragingen kunnen we ontdekken in dialoog met stenen, bomen en geesten? Welke algoritmes liggen aan de basis van hun eigenschappen, processen en noden? Hoe kunnen we die vertalen naar voor ons leesbare vormen? Op welke manier kunnen die algoritmische modellen (dis)functioneel worden? En hoe kunnen ze ons leren om beter om te gaan met niet-enkel-menselijke entiteiten? Het is een manier om toegang te krijgen tot een panpsychisch wereldbeeld, waar alle materie een vorm van bewustzijn heeft. Samen ontwikkelen we prototypes, modellen en concepten die de verbeelding opentrekken rond algoritmische modellen.

Deelnemende kunstenaars

Gaspard Valérian (FR), Sumugan Sivanesan (D/AUS), Malgorzata Zurada (PL), Isabella Aurora (FR), Vesna Manojlovic (RS/NL), Anne Adé (BE), Arthur Gouillart (FR/UK), Karin Ulmer (D/BE), Artyom Kolganov (RU), Mauro Ricchiuti (IT), Tiina Prittinen (FI), Annie Abrahams (US), Axel Meunier (FR), Maeva Borg (FR), Adva Zakai (IS/BE).

Voor deze werksessie werden deelnemers uit verschillende disciplines geselecteerd: kunstenaars met praktijken in performance, visuele kunst, mediakunst, maar ook programmeurs, journalisten, schrijvers, filosofen en mensen uit de non-profit sector met een specifieke interesse in ecologische en ethische vraagstukken.

Begeleiders

  • Anne-Laure Buisson, An Mertens (Constant)

  • Maja Kuzmanovic & Nik Gaffney (FoAM) verkennen panpsychisme en animisme in hedendaagse samenlevingen. Vanuit hun tijdelijke residentie in Japan nodigen ze de deelnemers uit om zich af te stemmen op geologische entiteiten en ijstijdsbelevingen, om te experimenteren met algoritmes die het binaire onderscheid doen vervagen tussen natuur en cultuur, menselijk en niet-menselijk, leven en dood.

  • Het collectief RYBN presenteert de werken ADM XI en Data Ghosts als casestudies van het integreren van niet-menselijke entiteiten in de algoritmische wereld. Aan de hand van hun methodologie werken we samen aan een gemeenschappelijke syntax.

  • Marleen Verschueren, Linda Verplancke, Karin Van Ginneken, Martina Gylsen, Nele Deman, Erik De Wilde en Ingrid Baisier, een groep lokale sjamanen, nodigen ons uit in de wereld van de spirits met een ritueel aan het begin van de werksessie.

Praktisch

Alchorisma vindt plaats in Z33, van zondag 2 december tot zaterdag 8 december 2018. Er is een publieke presentatie voor geïnteresseerden op zaterdag 8 december van 14 tot 17u met aansluitend een drink. De voertaal is Engels. Alchorisma is ontwikkeld door Constant - Vereniging voor kunst en media - in samenwerking met Z33 en de onderzoeksstudio Time.

Alchorisma is a fictional word that refers to relationships between algorithms, charisma, rhythm, alchemy and karma. During this work session, the focus will be on non-anthropocentric algorithms and on the perspective of trees, stones and spirits. What does it mean to design algorithms from a non-human perspective? A diverse group of artists work on prototypes, codes and digital artworks for one week. The work session ends with a presentation on Saturday 8 December.

 Algorithms as a starting point

Algorithms are intertwined with everyday life through mathematics, computer science or machines. They are often invisible because they are embedded in source code, physical laws or DNA. They are very decisive and influence coexistence, but also legal systems and economies. However that influence is mutual. We as humans can also determine the behavior and direction of an algorithm.

Multidisciplinary work session

What patterns, changes and behaviors can we discover in dialogue with stones, trees and spirits? Which algorithms are the basis for their properties, processes and needs? How can we translate these into forms that are readable to us? In what way can those algorithmic models become (dis)functional? And how can they teach us to better deal with non-human entities? It is a way of gaining access to a pan-psychic world view, where all matter has a form of consciousness. Together we develop prototypes, models and concepts that open up the imagination around algorithmic models.

Participating artists

Gaspard Valérian (FR), Sumugan Sivanesan (D / AUS), Malgorzata Zurada (PL), Isabella Aurora (FR), Vesna Manojlovic (RS / NL), Anne Adé (BE), Arthur Gouillart (FR / UK), Karin Ulmer (D / BE), Artyom Kolganov (RU), Mauro Ricchiuti (IT), Tiina Prittinen (FI), Annie Abrahams (US), Axel Meunier (FR), Maeva Borg (FR) and Adva Zakai (IS / BE).

Participants from various disciplines were selected for this work session: artists with practices in performance, visual art, media art, but also programmers, journalists, writers, philosophers and people from the non-profit sector with a specific interest in ecological and ethical issues.

Mentors

  • Anne-Laure Buisson, An Mertens (Constant)

  • Maja Kuzmanovic & Nik Gaffney (FoAM) explore panpsychism and animism in contemporary societies. From their temporary residence in Japan they invite the participants to attune to geological entities and ice age experiences, to experiment with algorithms that blur the binary distinction between nature and culture, human and non-human, life and death.

  • The collective RYBN presents the works ADM XI and Data Ghosts as case studies of the integration of non-human entities in the algorithmic world. On the basis of their methodology we work together on a common syntax.

  • Marleen Verschueren, Linda Verplancke, Karin Van Ginneken, Martina Gylsen, Nele Deman, Erik De Wilde and Ingrid Baisier, a group of local shamans, invite us into the world of spirits with a ritual at the start of the work session.

Practical

Alchorisma takes place in Z33, from Sunday December 2 to Saturday December 8, 2018. There is a public presentation for interested parties on Saturday 8 December from 2 to 5 pm with a drink. The main language is English. Alchorisma was developed by Constant - Association for art and media - in collaboration with Z33 and the research studio Time.

Veerle Ausloos