Z33 Bouwt / Builds

 Photos by  Francesca Torzo

Photos by Francesca Torzo

 

NL – Een nieuwe organisatie
voor de visuele kunsten in Limburg

Sinds 2017 bouwen Z33, vzw Architectuurwijzer, vzw KOPIJ en Cultuurplatform Design samen aan een nieuwe coöperatieve kunstenorganisatie rond beeldende kunst, vormgeving en architectuur. Deze nieuwe organisatie wil een een uniek laboratorium zijn voor experiment en innovatie en reflecteert over de wereld die ons omringt. Voor deze nieuwe organisatie wordt in 2017 een nieuwe Vlaamse vzw gesticht die de transitie van de organisaties naar één nieuwe structuur begeleidt.  

EN – A new organization
for the visual arts in Limburg

Since 2017 Z33, vzw Architectuurwijzer, vzw KOPIJ and Cultuurplatform Design are building a new cooperative organization on visual art, design and architecture. This new organization aims to be a unique laboratory for experiment and innovation, and reflects on the world surrounding us. For this new organization, a new Flemish foundation will be established in 2017, which will guide the transition of the organizations into one new structure.  

 
 Photos by  Francesca Torzo

Photos by Francesca Torzo

 

OVER HET PROJECT

Z33 is gesitueerd in het Begijnhof in Hasselt, een erfgoedsite in het centrum van de stad.
Deze historische erfgoedsite lijkt op een eiland in het stedelijk weefsel vanwege de uitzonderlijke schaal van de tuin en de bakstenen ommuring.

Z33 maakt deel uit van de muur van gebouwen rond een uniek stadspark. Een rustplek in de stad met een ander geluid dan het bruisende stadscentrum.
De ‘muur’ is een gelaagd gegeven met diverse gradaties van privacy: De tuin, de begijnhoftuintjes, de muren en openingen, de planten, de bijna blinde muur van het Jenevermuseum, de moderne ernst van Vleugel’58 en de statische opening van het Poortgebouw.

Het huis voor hedendaagse kunst bestaat zowel uit het bestaande Vleugel ’58 als de nieuwe uitbreiding.
Het gebouw is een ensemble van simpele kamers die variëren in schaal, verhouding en licht atmosfeer, met uitzicht van de ene naar de andere. De combinatie van deze kamers weerspiegelt de veelheid van ervaringen van een stad, met een diverse gelaagdheid tussen publiek en privé, aanwezig versus intiem .

De gevel is het meest delicate onderdeel van het project: het is de expressie van het ‘huis’ naar de straat.
De gevel is trouw aan de baksteenarchitectuur van de erfgoedcontext van de site: een continue traditioneel massief metselwerk met variaties in kleur en grootte, zowel van steen als voeg. Het is een constructie van een dubbele massieve muur: een inwendig ‘warme’ structuur in combinatie met een uitwendige ‘koude’ structuur, welke beweegt afhankelijk van de variërende temperatuur.

Wandelend op straat, zullen mensen de kalmte ervaren van deze een lange massieve muur met slechts enkele openingen.
Dit kan worden bereikt door de buitenschil als een vaste en versterkte baksteen-mortel structuur te bouwen, waardoor de hoeveelheid dilatatievoegen afneemt.

 

ABOUT THE PROJECT

Z33 belongs to the Beguinage of Hasselt, a monument of the city.

The historical complex resembles an island in the urban tissue, due to the exceptional size of the void and the permanency of its border of brick construction.

Z33 is part of this wall of buildings around the precious park. A place of rest, with a different sound from the bustling city centre. The border is a layering of various degrees of privacy: the park, the Begjinhof gardens, walls and gates, the plants and the herbs, the almost blind wall of the Jenever Museum, the modern severity of Vleugel’58 and the solid opening of the Poortgebouw.

The house for contemporary art is made by the existing Vleugel ’58 and the extension building.
The building is an ensemble of simple rooms that varies in size, proportion and light atmosphere, overlooking each one through the other: the combination of rooms echoes the multiplicity of the experiences of a city, with gradients between public and private, exposed and intimate.

The facade is the most delicate part of the project: it is the expression of the “house” towards the street.
The facade is bound to the brick architecture of the context: a continuous traditional solid masonry with variations in colour and size of both bricks and joints. It is a construction of a double solid wall: an interior “warm” structure coupled with an exterior “cold” structure, which moves according to temperature variations.

Walking along the street, people experience the calm of a long solid brick wall and a few openings.
This can be achieved by building the exterior wall as a solid composite reinforced brick-mortar wall, thus decreasing the quantity of dilatation joints.