Z33 Research

Trace_-Shimpei-Takeda-1440x480.jpg

Z33 Research staat voor de grotere onderwerpen en denkrichtingen waar Z33 over een langere periode aan werkt. Z33 Research is gebaseerd op de interdisciplinaire benadering en wil visies van kunstenaars en ontwerpers verbinden met theoretisch, wetenschappelijk en filosofisch denken. Onderzoek wordt zo niet gezien als een specifieke methode of praktijk, maar wel als een houding, een bevragende attitude waarmee curatoren, kunstenaars en ontwerpers in de wereld staan.

De onderzoeksstudio’s vormen de onderstroom van waaruit de tentoonstellingen, producties, publicaties en activiteiten van Z33 ontwikkeld worden. Het onderliggende onderzoek en de projecten zelf bieden alternatieve visies en meerstemmige en dynamische interpretaties die aanzetten om maatschappelijke thema’s met een open blik te herbekijken.

Z33 Research bestaat momenteel uit drie onderzoeksstudio’s die elk een eigen thematische insteek hebben: Studio Tijd, Studio Ruimte en Studio Werk. Op www.z33research.be worden de verschillende onderzoeksthema’s met elkaar verbonden door essays en redactionele bijdragen van kunstenaars, schrijvers en curatoren.
 

Studio Tijd

De tijd is uit balans, op individueel en op globaal vlak. Enerzijds krijgen we te maken met hyperversnelling en acceleratie, kenmerkend voor de globale 24u-economie, de financiële markten en de wereld van technologie, big data en algoritmes. Anderzijds is er een urgentie om na te denken over deep time: de trage tijd van de aarde, de klimaatverandering, de kwestie van het antropoceen. Terwijl politici en de media enkel bezig lijken te zijn met de waan van de dag, heeft de complexe hedendaagse globale economie nood aan doordachte langetermijnvisies. Hoe gaan mensen om met de vele conflicten? Hoe geloofwaardig is het verleden? Hoe echt is het heden? Wat zijn mogelijke toekomsten?
 

Studio Ruimte

Studio Ruimte onderzoekt in verschillende trajecten de poëzie en de politiek van de (open) ruimte, van architectuur en stedelijkheid. Hoe bevragen kunstenaars en ontwerpers ruimte? Welke artistieke strategieën gebruiken we om samen ruimte te maken? In het traject naar haar nieuwe thuisbasis herdenkt Z33 bovendien haar eigen infrastructuur, met concrete vragen naar een nieuwe vorm van ruimtegebruik, het binnentrekken van de stad in het gebouw en het opentrekken van functies ervan.

 

Studio Werk

Kunstenaars en ontwerpers nemen vaak het voortouw in het bedenken en uittesten van nieuwe alternatieven, terwijl het culturele veld graag op zoek gaat naar innovatieve werkwijzen als coöperaties, de commons, alternatieve financiering … Studio Werk onderzoekt creatieve, inspirerende modellen die de weg kunnen tonen naar meer efficiënte, meer ecologische en duurzame vormen van productie. Wat zijn de mogelijkheden van de lokale en de circulaire economie? Hoe kan de link tussen digitale en ambachtelijke productiemethoden herdacht worden? Wat is de rol van kunst en design in de veranderende praktijk van werk, productie en creatie?

Z33 Research articulates the broader subjects and lines of thought that Z33 seeks to address over a longer period of time, through exhibitions, productions, publications and other artistic projects. Z33 Research is based on an interdisciplinary approach and aims to connect visions of artists and designers with theoretical, scientific and philosophical thought and knowledge. Research, in this way, is not seen as a specific method or practice, but rather as an attitude, a questioning position and generous curiosity, that defines the way in which curators, artists and designers approach the world.

The projects and artists in Z33 Research provide alternative visions, multiple voices and dynamic interpretations that encourage the re-evaluation of societal matters with a fresh and open mind-set, triggered by the imaginary and poetic character of art and design.

Z33 Research currently consists of three research studios, each with its own thematic approach: Studio Time, Studio Space and Studio Work. On www.z33research.be, the various research themes are linked together by means of essays and editorial contributions from artists, writers and curators.

 

Studio Time

Time is out of balance, both on an individual and on a global level. On the one hand, we are confronted with hyper-speed and acceleration, typical of the global 24h-economy, financial markets and the world of technology, big data and algorithms. On the other hand, there is an urgency to think about deep time: the slow time of Earth, climate change, the ongoing discussion on the anthropocene. While politicians and media seem only concerned with the issues of the day, the complex contemporary global economy requires long-term future visions. How do we deal with the many conflicts and paradoxes of time? How credible is the past? How real is the present? What are possible futures?

Studio Space

Studio Space explores the poetry and politics of (open) space, architecture and citizenship through a variety of trajectories. How do artists and designers explore space? Which artistic strategies do we use to create space together? In its trajectory towards its new home base, Z33 rethinks its own infrastructure, with specific attention to new forms of use of space that pull the city into the building and broaden its functions.

 

Studio Work

Artists and designers often take the lead in designing and testing new alternatives, while the cultural field seeks to hone in on innovative practices such as cooperatives, commons, alternative financing. Studio Work explores creative, inspiring models that can point the way to more efficient, more ecological and sustainable forms of production. What are the possibilities of the local and the circular economy? How can the link between digital and traditional production methods be rethought? What is the role of art and design in the changing practices of work, production and creation?