Navine G. Khan-Dossos - Shoot the Women First

022_©KristofVrancken_NavineGKhanDossos.jpg

Navine G. Khan-Dossos - ‘Shoot the Women First’

De in Athene gevestigde artieste Navine G. Khan-Dossos focust in haar eerste solotentoonstelling in België op gendergerelateerd geweld en het lichaam van de vrouw als hoofdreden voor uitbuiting en verzet. De kunstenares reflecteert over de rol van de vrouw, die door de samenleving enerzijds als dader, anderzijds als slachtoffer van geweld beschouwd wordt. Een reflectie die Khan-Dossos uitbreidt met de biopolitieke drang van onze maatschappij om het lichaam te standaardiseren en te controleren. Het geweld in haar werken is niet alleen fysiek, maar belicht ook een grotere bedreiging door de maatschappij en meer bepaald aan diegenen aan de rand van de mainstream politiek en cultuur.

De titel ‘Shoot the Women First’ alludeert op het advies dat men aan de leden van de GSG 9 gaf, een Duitse antiterreureenheid die begin jaren ’70 werd opgericht. Het werd al snel het standaardadvies van Interpol aan andere Europese eenheden in de nasleep van de RAF (Rote Armee Fraktion) en andere paramilitaire aanvallen waarbij vrouwelijke terroristen betrokken waren.

De werken van Khan-Dossos vloeien voort uit een veelzijdige reeks historische, actuele en toekomstige scenario’s. Zo vormden de arrestaties van vrouwelijke drugsgebruikers in Griekenland in 2012 een belangrijke inspiratiebron. De vrouwen werden verdacht van prostitutie en werden verplicht om HIV-testen af te leggen. Wie positief testte, werd gevangen genomen. De politie speelde de persoonlijke informatie van de gevangen vrouwen door aan de media, wat leidde tot nog meer stigmatisering en terrorisering van prostituees en vrouwen met HIV. Ook het ongecontroleerde wapengebruik van agenten in de VS tegen burgers is een belangrijk referentiepunt voor Navine. Verder zijn er de recente sociale mediacampagnes die wereldwijd aandacht vroegen voor de seksuele intimidatie van vrouwen. Stuk voor stuk situaties waar vormen van terrorisme en bioterrorisme zich vermengen, en waar virussen en viraliteit als wapens ingezet worden.

‘Shoot the Women First’ is ook een project dat continu groeit en rijker wordt. Zo omvat de tentoonstelling in Z33 een nieuw werk: Silent Latitude, een quilt ontworpen in samenwerking met de leden van de Greek Trans Support Association (Athene). De Hasseltse mode-incubator MIA-H stond vervolgens mee in voor de realisatie van die quilt. De quilt benadrukt niet alleen de waarde van collectieve arbeid als een genezende en verbindende activiteit, ze is tegelijk een verwijzing naar de Begijnen die vroeger in de huisjes van Z33 woonden. De Begijnen organiseerden zich economisch zelfstandig, volledig onafhankelijk van de man en zonder zich te onderwerpen aan de monastiek. Met dat nieuwe werk maakt Khan-Dossos dus letterlijk en figuurlijk de verbinding naar ‘Dissidence – Quilting Against’, een andere tentoonstelling in Z33 die gelijktijdig met ‘Shoot the Women First’ plaatsvindt. De laatste twee tentoonstellingen in het Hasseltse Begijnhof, want vanaf het najaar opent het vernieuwde gebouw van Z33.


9.02 - 26.05.2019
dinsdag - vrijdag: 10u -17u
zaterdag - zondag: 11u - 18u

Elke zaterdag en zondag om 15u: gratis rondleiding met toegangsticket.

duoticket expo Wonder Women in het Modemuseum: € 8

We bieden een duoticket aan samen met Modemuseum Hasselt tijdens de looptijd van de expo. Zo kan u van meerdere expo’s genieten aan een verminderd tarief.

Curator
Silvia Franceschini

Grafische vormgeving
Noortje De la haye

Deelnemers
Navine G. Khan-Dossos


Navine G. Khan-Dossos (1982, Londen) is een beeldend kunstenaar gevestigd in Athene. Tot haar interesses behoren oriëntalisme in het digitale rijk, geometrie als informatie en decoratie, en beeldkalibratie in de hedendaagse cultuur. Het onderwerp van haar werk is vaak de conflictueuze en complexe relatie van de islam met het Westen, wat vandaag een onvermijdelijk en essentieel onderwerp is om mee om te gaan. Als kunstschilder gebruikt ze het medium en de geschiedenis om fundamentele vragen te stellen over de manier waarop we de wereld om ons heen zien, begrijpen en uitbeelden. Dat doet ze vooral in relatie tot haar opleiding in de geschiedenis van islamitische kunst en architectuur, en met interesse in oriëntalisme en de visuele geschiedenis van het Ottomaanse Rijk.

Navine Khan-Dossos studeerde kunstgeschiedenis aan de Cambridge University, Arabisch aan de Kuwait Universiy en islamitische kunst aan de Prince's School of Traditional Art in Londen. Verder behaalde ze een Master of Arts in fijne kunsten aan het Londense Chelsea College of Arts en in 2014-2015 was zij deelnemer aan de Van Eyck Academie in Maastricht. Ze exposeerde ook in galerijen en musea in de Verenigde Staten, Europa en het Midden-Oosten met projecten zoals SALT Beyoglu in Istanbul, The Istanbul Design Biennial, The Talbot Rice Gallery in Edinburgh, het Van Abbemuseum in Eindhoven, the A.M. Qattan Foundation in Ramallah, Leighton House Museum in London, the Museum of Islamic Art in Doha, Witte de With in Rotterdam, the Delfina Foundation in London en the State of Concept in Athene. Momenteel maakt Khan-Dossos deel uit van de Motion Research Group en is ze docent aan de Dutch Art Institute in Arnhem.

NIEUW: Kijkwijzer! – voor kids

Onze tentoonstellingen bieden voor ieder wat wils. Daarom ontwikkelden wij een Kijkwijzer met enkele opdrachtjes als een kinderparcours doorheen de expo’s. De jongste bezoekers maken kennis met de expo’s op een spelende en creatieve manier.

Leer en speel, kleine ontdekkers, want we hebben jou er ook graag bij!

Navine G. Khan-Dossos ‘Shoot the Women First’

In her first solo exhibition in Belgium, Athens based artist Navine G. Khan-Dossos focuses on complex issues of gendered violence and the woman’s body as a primary ground of exploitation and resistance. The artist reflects on the role of women regarded as both perpetrators and victims of violence questioning what it means to be both a menace and a target. Khan-Dossos elaborates this reflection against the biopolitical urge of society to standardise and control the body. The violence represented in her work is not merely physical, but embodies a wider threat by society to those who exist on the periphery of mainstream politics and culture.

The title ‘Shoot the Women First’ alludes to the advice given to the members of GSG 9, a German anti-terror unit that was founded in the early 1970s. It soon became Interpol’s standard advice to other European units in the aftermath of the RAF (Rote Armee Fraktion) and other paramilitary attacks carried out by female terrorists.

These works draw on a heterogeneous range of historical, ongoing and future scenarios. For example, within the Greek context, they were shaped by the 2012 arrests of female drug-users. These women were suspected of engaging in sex work and were obliged to take HIV tests. Those who tested positive were imprisoned. The police passed on the personal information of the imprisoned women to the media, which led to even more stigmatisation and terrorisation of female sex workers and women with HIV. The uncontrolled use of weapons by US police officers against civilians is also an important reference for the artist. And there are the recent social media campaigns that call attention to the sexual harassment of women worldwide. All of these are situations where terrorism and bioterrorism mix, and where viruses and virality are used as weapons.

‘Shoot the Women First’ is a body of works which grows richer with each next iteration of the project. The exhibition at Z33 includes a new commission, Silent Latitude, a quilt designed with the members of the Greek Trans Support Association in Athens and realized in collaboration with MIA-H Fashion Incubator for Accessories in Hasselt. This “community-made textile” evokes the value of collective labour as a healing and bonding activity, referring to the Beguines, laywomen from the urban middle class who lived together in domestic spaces such as the ones of Z33, supporting themselves with their labor, outside of male control and without submitting to monastic rule. The work is also part of the exhibition ‘Dissidence - Quilting Against’, which takes place simultaneously at Z33.  These two exhibitions of Z33 are the last taking place at the Hasselt Beguinage, since the new Z33 building will open end of 2019.


9.02 - 26.05.2019
Tuesday - Friday: 10 am - 5 pm
Saturday - Sunday: 11 am - 6 pm

Every Saturday and Sunday at 3 pm: free guided tour with admission ticket.

duoticket expo Wonder Women at Modemuseum: € 8

Together with Modemuseum Hasselt, we offer a duoticket which will allow you to visit both exhibitions at a reduced fee.

Curator
Silvia Franceschini

Graphic design
Noortje De la haye

Participants
Navine G. Khan-Dossos


Navine G. Khan-Dossos (1982, London) is a visual artist based in Athens. Her interests include Orientalism in the digital realm, geometry as information and decoration, image calibration in contemporary culture. The subject of her work is often the conflicted and complex relationship of Islam to the West, which is an inescapable and vital subject to be dealing with today. As a painter she uses the medium and its history to ask fundamental questions about the ways in which we see, understand and represent the world around us, most particularly in the relation with her training in history of Islamic art and architecture, with an interest in orientalism and the visual history of the Ottoman Empire.

Navine Khan-Dossos studied History of Art at Cambridge University, Arabic at Kuwait University, Islamic Art at the Prince’s School of Traditional Art in London, and holds an MA in Fine Art from Chelsea College of Art & Design, London. In 2014-2015, she was a participant at the Van Eyck Academie in Maastricht. She has exhibited in galleries and museums in the United States, Europe and the Middle East. This includes projects with SALT Beyoglu in Istanbul, The Istanbul Design Biennial, The Talbot Rice Gallery in Edinburgh, The Van Abbemuseum in Eindhoven, the A.M. Qattan Foundation in Ramallah, Leighton House Museum in London, the Museum of Islamic Art in Doha, Witte de With in Rotterdam, the Delfina Foundation in London and the State of Concept in Athens. She is currently part of the Substantial Motion Research Group and a tutor at the Dutch Art Institute, Arnhem.


Sophie MeersZ33