Announcement FORMAT 2019 laureates

Back row: Sophia Holst, Eva Jäger, Guillemette Legrand, Amandine David, Inès Péborde, Bram Vanderbeke, Jonas Althaus, Janneke Janssen, Lukas Claessens en Bert Villa. In front: Martina Huynh en Flora Miranda. Not in the picture: Matthijs De Block. Picture by: Kristof Vrancken

Back row: Sophia Holst, Eva Jäger, Guillemette Legrand, Amandine David, Inès Péborde, Bram Vanderbeke, Jonas Althaus, Janneke Janssen, Lukas Claessens en Bert Villa. In front: Martina Huynh en Flora Miranda. Not in the picture: Matthijs De Block. Picture by: Kristof Vrancken

De laureaten van FORMAT, het nieuwe begeleidingstraject van Z33, zijn bekend. Uit de meer dan 80 inzendingen van ontwerpers uit verschillende disciplines, gaande van architectuur, mode tot design in haar breedste definitie, selecteerde de jury 9 laureaten waarvan er twee in duo werken.

De keuze voor Inès Péborde (ISURU Brussel urban design, Neo-herbalism), Bert Villa (Sint Lucas Gent architectuur, A Reappropriation Of Man-Made Structures), Sophia Holst (KUL Brussel architectuur, Common Space), Amandine David (DAE, Weaving code), Lukas Claessens (KUL Brussel architectuur, Digitale artefacten), Flora Miranda (KASK Antwerpen mode, LaLaLand), Matthijs De Block (Sint Lucas Antwerpen conceptual advertising, Copy me, AI) en de duo’s Jonas Althaus & Martina Huynh (DAE, 4D-Newsroom), LeGrand Jäger (DAE, Karaoke booth) is gebaseerd op hun concrete projectvoorstel, intrinsieke talent en artistieke potentieel.

De jury gelooft sterk in het individuele groeipotentieel van de laureaten. Elk van hun projectvoorstellen werd gewikt en gewogen en daarbij werd rekening gehouden met verschillende criteria. Criteria die samen te ballen zijn in termen als interessant, spannend, nieuw of vernieuwend. De kracht van de projectvoorstellen was echter niet de enige parameter. De jury beoogt met haar selectie ook een bijzondere groepsdynamiek.

De laureaten gaan in de komende maanden nauwgezet begeleid aan de slag met een productiebudget van 5.000 euro om hun artistieke project uit te werken en in een gezamenlijk presentatie de nieuwbouw van Z33 in te luiden. Sowieso een unieke kans. Aan ambitie geen gebrek.  

The laureates of FORMAT, the new mentoring trajectory organized by Z33, have been selected. The jury received more than eighty submissions from designers in a variety of disciplines, ranging from architecture and fashion to design in the broadest sense. The jury has selected nine laureates, two of whichwork as duos.

The selection of Inès Péborde (ISURU Brussel urban design, Neo-herbalism), Bert Villa (Sint Lucas Gent Architecture, A Reappropriation Of Man-Made Structures), Sophia Holst (KUL Brussel Architecture, Common Space), Amandine David (DAE, Weaving code), Lukas Claessens (KUL Brussel Architecture, Digitale artefacten), Flora Miranda (KASK Antwerp Fashion, LaLaLand), Matthijs De Block (Sint Lucas Antwerp Conceptual Advertising, Copy me, AI) and the duos Jonas Althaus & Martina Huynh (DAE, 4D-Newsroom) and LeGrand Jäger (DAE, Karaoke booth) was based on their concrete project proposals, intrinsic talent and artistic potential.

The jury is firmly convinced of the laureates’ individual growth potential. Each of their project proposals was carefully scrutinized against a number of different criteria. These criteria might be summarized in terms like interesting, exciting, new and innovative. The strength of the project proposals was not the only parameter, however. Through this selection, the jury also seeks to establish a special group dynamic.

Over the coming months, the laureates will be mentored intensively to develop their artistic project with a production budget of 5,000 euro and to inaugurate the new Z33 building with a joint presentation. This is a unique opportunity, and there is no lack of ambition.Inès Péborde (ISURU Brussel urban design)

Met Neo-herbalism wil Inès de klassieke kruidentuin en dito kruidengeneeskunde een nieuw tijdperk inloodsen. Ze beoogt een modulair en handzaam systeem voor hydroponie, bedoeld voor de kweek van heilzame en/of medicinale planten en te monitoren met een app die ook als bijsluiter moet fungeren.

Bert Villa (Sint Lucas Gent architectuur, A Reappropriation Of Man-Made Structures)

Is gefascineerd door ‘man-made structures’, die ooit bedacht en gebouwd zijn om onze primitieve noden te voeden. Denk aan hoogspanningsmasten, watertorens, dammen, gsm-masten, antennes, schouwen. Refererend aan de theorie van de ‘affordances’ -- of de ‘actiemogelijkheden’ die spreken uit objecten en structuren — uit de waarnemingspsychologie van de Amerikaanse psycholoog James Gibson wil Bert Villa focussen op archetypes en onderzoek doen naar nieuwe ‘menselijke herkenningspunten’ die intrigeren en de werkelijke context in vraag stellen.

Sophia Holst (KUL Brussel architectuur, Common Space)

Stedelijke ruimtes die niet door hun eigenaren worden gebruikt of onderhouden, zijn deel van de informele ‘commons’ van de stad. Als bijproduct van de geprogrammeerde ruimte regeren er andere voorschriften en ruimtelijke principes waardoor ze als informele leefruimtes en ontmoetingsplekken kunnen fungeren. Met het idee dat architecten van deze (on)-ontworpen ruimtes kunnen leren, wil Sophia Holst onderzoeken in welke hoedanigheid deze plekken in Brussel voorkomen.

Amandine David (DAE, Weaving code)

Wil onder de noemer Weaving Code drie disciplines samenbrengen: met de hand weven, computer programmering en 3D printing. Op die manier wil ze de historische en culturele oorsprong van weefpatronen onderzoeken en nieuwe betekenissen geven in coderingstaal en computerondersteunde fabricagetechnieken en 3D-printing. Dit onderzoek moet leiden tot het ontwikkelen van nieuwe tools en een eigengereide ontwerptaal.

Lukas Claessens (KUL Brussel architectuur, Digitale artefacten)

Is gefascineerd door ruimtelijke atmosfeer. Hij hanteert de fotografie niet zozeer als medium, wel als standpunt. Met behulp van scantechnieken tracht hij zijn fascinatie voor tijd-ruimte connecties te laten herleven. Wat zijn de dragers van zijn digitale artefacten? Een intrigerende zoektocht naar een trompe-l’oeil van de verbeelding.

Flora Miranda (KASK Antwerpen mode, LaLaLand)

LaLaLand omvat een onderzoek naar hoe machines menselijke erotiek waarnemen. Met behulp van 3D scanners wil ze meer dan 300 erotische kledingstukken uit musea digitaliseren en vervolgens koppelen aan artificiële intelligentie om de computer zelfstandig ontwerpen te laten genereren.

Matthijs De Block (Sint Lucas Antwerpen conceptual advertising, Copy me, AI)

Hoe zullen artificiële levensvormen interageren met hun omgeving en de mens? Matthijs De Block is gefascineerd door de complexe relatie tussen mens en technologie en gebruikt (bio)-technologie en (soft)-robotica om deze relatie te onderzoeken. Door het combineren van interdisciplinaire skills en kennis zet hij complexe ideeën en mechanismen om in een toegankelijke installatie. Deze installatie daagt de kijker uit tot het opbouwen van een intieme relatie gebaseerd op algoritmen.

Jonas Althaus & Martina Huynh (DAE, 4D-Newsroom)

Wat als we de geschiedenis niet als een lineair verhaal beschouwen, maar als een opeenvolging van herhalingen of ‘loops’ met diepere verbanden? Hoe zouden we dan nieuwsverhalen moeten brengen? In een vierdimensionale nieuwsstudio misschien? Een zoektocht naar alternatieve formats voor nieuws, bijvoorbeeld een augmented omgeving met historische kruisverbanden om alle kanten van één en hetzelfde verhaal te kunnen zien.

LeGrand Jäger (DAE, Karaoke booth)

Dit duo wil onder de noemer The Internet of Ears: a Karaoke Conspiracy een aantal meubels ontwikkelen die gekoppeld zijn aan biometrische data - zoals menselijke stemmen - die via de ‘internet of things’ beschikbaar zijn. Het idee ontstond toen ze zelf in Taiwan waren en lucht kregen van de complottheorie dat de Chinese overheid met behulp van allerhande staatsbedrijven menselijke stemmen zou registreren en analyseren om tot nuttige ‘stempatronen’ te komen. Een dergelijke database aan unieke voice-prints zou immers even nuttig zijn voor de politie als vingerafdrukken.  Of dit effectief gedaan wordt, is allerminst zeker, maar met een eigengereide karaoke booth willen Legrand Jäger het debat wel op scherp stellen. 

Inès Péborde (ISURU Brussel Urban Design)

Neo-herbalism is Inès’ attempt to bring the classical botanical garden and herbal medicine into a new era. She aims to create a modular and practical system for hydroponics, intended for the cultivation of curative and/or medicinal plants and to monitor them with an app that also functions as an instruction manual.

Bert Villa (Sint Lucas Gent Architecture, A Reappropriation Of Man-Made Structures)

Is fascinated by ‘man-made structures’ that were once built to serve our primitive needs. Examples include electricity pylons, water towers, cell towers, antennae and chimneys. Referring to the theory of ‘affordances’ – or ‘opportunities for action’ expressed by objects and structures — in the perception psychology of American psychologist James Gibson, Bert Villa focuses on archetypes and conducts research into new ‘human points of identification’ that are both intriguing and question our current context.

Sophia Holst (KUL Brussel Architecture, Common Space)

Urban spaces that are not used or maintained by their owners are part of the informal ‘commons’ of the city. As a by-product of programmed space, they are governed by different precepts and spatial principles. Consequently, they may function as informal living spaces or meeting places. Convinced that architects can learn from these (un-)designed spaces, Sophia Holst will focus on Brussels to research the extent and character of these places.

Amandine David (DAE, Weaving code)

Aims to bring together three disciplines under the general heading Weaving Code: hand weaving, computer programming and 3D printing. She thus aims to research the historical and cultural origins of weaving patterns and to imbue coding languages and computer-supported means of production and 3D printing with new meanings. The objective of this research is to develop new tools and an unconventional design language.

Lukas Claessens (KUL Brussels Architecture, Digitale artefacten)

Is fascinated by the spatial atmosphere. He does not use photography so much as a medium, but as a point of view. Using scanning techniques, he attempts to make it possible to relive his fascination for space-time connections. What are the mediums of his digital artefacts? An intriguing exploration of a trompe-l’oeil of the imagination.

Flora Miranda (KASK Antwerp Fashion, LaLaLand)

LaLaLand consists of an analysis of the way in which machines observe human eroticism. Using 3D scanners, she plans to digitize 300 erotic articles of clothing from museums and then to use artificial intelligence to enable computers to generate new designs independently.

Matthijs De Block (Sint Lucas Antwerp Conceptual Advertising, Copy me, AI)

How will artificial forms of life interact with their environment and with humanity? Matthijs De Block is fascinated by the complex relationship between humans and technology, and uses (bio-)technology and (soft) robotics to research these relationships. By combining interdisciplinary skills and knowledge, he transforms complex ideas and mechanisms into an accessible installation. This installation challenges viewers to develop an intimate relationship based on algorithms.

Jonas Althaus & Martina Huynh (DAE, 4D-Newsroom)

What if we were not to consider history to be a linear trajectory but as a sequence of repetitions or ‘loops’ with more profound interconnections? If this were the case, how should we convey news stories? In a four-dimensional news studio perhaps? This is an exploration of alternative formats for news, for example in an augmented setting with historical cross-connections that enable one to see all the different sides of one and the same story.

LeGrand Jäger (DAE, Karaoke booth)

Under the heading The Internet of Ears: A Karaoke Conspiracy, this duo seeks to design furniture that is linked to biometric data – such as human voices – which are available thanks to the ‘internet of things’. The idea arose when they were in Taiwan and heard about a conspiracy theory according to which the Chinese government was using various state-owned companies to record and analyse human voices to establish useful ‘voice patterns’. Such a database of unique voice prints would be just as useful to the police as fingerprint databases. Whether or not this is really happening is far from certain, but with their unconventional karaoke booth, Legrand Jäger do seek to stimulate debate around the issue.


Veerle Ausloos